**** DIONYSUS.DK BASIC V2 ****

   64K RAM SYSTEM  38911 BASIC BYTES FREE

READY.